Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Komisyonumuzca Yapılan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
  01.10.2023

  T.C.
  MANAVGAT

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

  SÖZLEŞMELİ AŞÇI, HİZMETLİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

  MÜBAŞİR, ŞOFÖR ve ZABIT KÂTİBİ

   SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 

  06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli sınav ilânı neticesinde Komisyonumuz bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere; 1 Aşçı, 4 Hizmetli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 12 Mübaşir, 1 Şoför ve 34 Zabıt Kâtibi unvanı için sınav izni verilmiştir.

  Komisyonumuzca 19.06.2023 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınavlar neticesinde oluşturulan nihai başarı listesi sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranından ilân edilmiş olup, sonuç ekranında BAŞARILI (ASIL) olarak gözüken adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

  BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1-Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma). Başkanlığımızca veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, yahut doğrulanabilir barkodlu e- Devlet çıktısı. 

  2-Bilgisayar/ daktilo dersi görmeyenlerden Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belge (Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığı gösteren transkript ya da not durumu, Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans, lise dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç.) (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (Zabıt Kâtibi için)

  3-Son 3 ay içinde çekilmiş 6 adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

  4-KPSS sonuç evrakı,

  5-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.(E-devlet üzerinden alınabilir.)

  6-Adlî ve arşiv sicil kaydı (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı),

  7-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

  8- Sürücü Belgesi Fotokopisi (Şoför Adayları İçin)

  9-Eş durumu beyanı, TIKLAYINIZ.

  10-Adaylar içinde kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge,

  11-Sağlık beyanı, TIKLAYINIZ.

  12-Mal bildirim formu, TIKLAYINIZ.

  13-Güvenlik Soruşturması Formu. (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün mavi tükenmez kalem ile imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) TIKLAYINIZ.

  14- Mecburi Hizmet Dilekçesi, TIKLAYINIZ.

  15- Atama Tercih Sıralama, TIKLAYINIZ. 

  16- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için ayrıca;

  -Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği), 

  -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını belgeleyen; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

  -İlgili sağlık kurulu raporunda ayrıca;

  15.1 Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  15.2 Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  15.3 Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

  Hususlarının da yer alması gerekmektedir. (Rapor başvurusunda bulunulurken bu hususların önceden bildirilmesi ilgili adayların yararına olacaktır.

  Atanmaya hak kazanan adaylar için istenilen evrakların 13.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına elden bizzat teslim etmeleri ya da bulunduğu yerin Adalet Komisyonu Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine 13.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

  Adayların ayrıca istenilen evrakları mavi kapaklı şeffaf dosya içerisinde ve yukarıdaki sıralamaya uygun olarak Başkanlığımıza teslim etmeleri/ göndermeleri önem arz etmektedir.

  Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ve aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ile yazılı diğer hususlar ilânen duyurulur. 01.10.2023

   

   

  TC
  Ad Soyad
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Bahçelievler Mah. Antalya Cad. No: 85 Manavgat/ANTALYA

  Telefon

  0 242 746 10 08

  0242 742 0838 (Fax)

  E-Posta

  manavgatcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu